Vydáno
Facebook Twitter Obálka knihy - Michal Ondovčík - Pobyt v teréne

Pobyt v teréne

Michal Ondovčík

Koupit knihu
Koupit knihu na serveru palmknihy.cz Koupit knihu na serveru palmknihy.cz
Koupit knihu na iTunes Koupit knihu na iTunes

Rok vydání: 2012

Cena: 109 Kč


Formáty knihy: ePub | Mobipocket | PDF pro čtečky | PDF

Kniha pro všechny, kteří touží po dobrodružství, zajímá je, jak přežít v přírodě, nebo si prostě jen chtějí zavzpomínat, jak v mládí tábořili.

Seznámí vás se stavbou provizorních přístřešků, získáváním pitné vody i nejnutnějších potravin, různými typy ohnišť, vařením na otevřené ohni a mnoha dalšími znalostmi i dovednostmi.

Po jejím přečtení vás nezaskočí ani ztroskotání na pustém ostrově. Nám se ovšem nejlépe četla v teple a pohodlí obývacího pokoje :-)


Pobyt v terene

Pobyt v teréne (prežitie, sebazáchova, survival) predstavuje komplex schopností a zručností, ktoré nám prostredníctvom miestnych materiálnych a iných zdrojov umožnia prežiť v cudzom, nepriateľskom prostredí bez závažných zdravotných problémov.

Naše schopnosti prežiť sú veľmi úzko napojené na naše vôľové predpoklady a na naše návyky. To znamená, že ak vplyvom zmien vonkajšieho prostredia a zmien našich návykov nemáme vôľu, chuť v tomto prostredí prežiť, tak sa aj stane, a to aj v prípade, ak má toto prostredie všetky predpoklady pre prežitie.

V cudzom prostredí nenachádzame pre nás známe veci, ľudí a pod. Dokonca tam nie sú ani príbytky, v ktorých by si každý z nás vedel predstaviť bývanie, prežívanie. Je tam ale materiál, ktorý môžeme využívať za účelom výstavby prístreškov, zakladania ohňa, úpravy vody z povrchových zdrojov a prípravy stravy. Práve schopnosti vystavať prístrešok, založiť oheň, upraviť vodu na pitné účely a nájsť a pripraviť si stravu, či už rastlinnú alebo živočíšnu, nám napomôžu úspešne prežiť v hocijakom cudzom prostredí.

VÝSTAVBA PRÍSTREŠKOV
Ľudia v prvopočiatkoch svojej existencie využívali za účelom ochrany pred zlým počasím rôzne prírodné útvary (jaskyne, skalné previsy). Neskôr začali v rámci komunity budovať prvé primitívne príbytky, ktoré ich chránili aj pred zverou a dávali im pocit domova. Pre potrebu prežitia v cudzom prostredí využívame jednoduché prístrešky pre jednu a viac osôb (osoba ležiaca alebo sediaca) aj v dnešnej dobe. Prístrešky, ktoré budujeme, sú charakteristické tým, že sú pomerne jednoduché a na ich výstavbu je možné z väčšej časti použiť materiál, ktorý sa nachádza v lokalite, kde budú stáť. Pri ich výstavbe môžeme využívať aj terénne nerovnosti ako aj prírodné útvary. Jednoduchý prístrešok pre jednu a viac osôb predstavuje najjednoduchšiu stavbu, vhodnú na ochranu pred nepriaznivým počasím. Základom prístreška je strecha, ktorá chráni osobu (osoby) pred poveternostnými vplyvmi.

Prístrešok nemá bočné steny a už vôbec nemá okná a dvere. Na jeho výstavbu sú potrebné najmenšie materiálne požiadavky. Pri výstavbe prístreška je možné použiť tento materiál:
  • - prírodný materiál z miesta, kde sa prístrešok buduje, t. j. drevo rôznej kvality – nie spráchnivené (hrubé konáre alebo menšie kmene stromov, vetvy stromov s listami alebo bez listov), tráva na prekrytie konárov a vyhotovenie strechy, zem spolu s trávou, suché lístie zo stromov, tenké pružné konáriky stromov a kríkov alebo kôra z konárikov stromov na zväzovanie kostry prístreška a na priviazanie menších konárov ku kostre prístreška,
  • - materiál, ktorý osoba nesie so sebou, t. j. plachty (rôzne druhy a podľa možnosti nepremokavé), celtovinu, rôzne špagáty na uväzovanie a priväzovanie plachty alebo celty,
  • -pracovné náradie, pomocou ktorého sa materiál pri výstavbe prístreškov bude opracovávať, t. j. nôž, sekera alebo mačeta.


  • Prístrešok pre jednu ležiacu osobu
    Prístrešok pre viac ležiacich osob je vhodné stavať tak, aby sa osoba nasunula pod neho z boku, z bočnej strany. Osoba bude ležať pozdĺž odkrytej strany prístreška. Odkrytá bočná strana prístrešku bude vo výške do 1 m z dôvodu, aby tento prístrešok zachytával teplo vyprodukované telom osoby (čím je bočná strana prístrešku nižšie, tým viacej tepla sa udrží v prístrešku). Táto výška bočnej strany prístrešku bude po celej jeho dĺžke (ak sa prístrešok buduje medzi dvomi kmeňmi stromu) alebo sa bude postupne znižovať až na zem (ak sa prístrešok buduje napr. pri jednom kmeni stromu). Od tejto výšky ohraničenej tenkým kmeňom stromu, hrubým konárom, okrajom celty, plachty alebo špagátom, natiahnutým medzi dvoma kmeňmi stromov, sa bude strecha prístrešku zvažovať na zem. Ako veľmi vhodná sa javí strecha zvažujúca sa na stranu orientovanú na sever, severovýchod alebo severozápad. Takto naklonená strecha bude chrániť osobu (osoby) pred chladom z tejto svetovej strany. V prípade, že sa v mieste výstavby prístrešku nachádza nejaký prírodný útvar (skala, veľký kameň alebo veľký a hrubý peň stromu), je možné tento útvar využiť ako stenu a od tejto steny zvažovať strechu prístreška dole na zem.

    Pri určovaní hĺbky prístreška (vzdialenosť od odkrytej, bočnej strany prístreška po miesto, kde sa strecha prístreška dotýka zeme) je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že so sebou máme nejaký materiál, ktorý je potrebné taktiež chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Z tohto dôvodu by takýto prístrešok mal byť pomerne hlboký. Väčšia hĺbka prístreška zároveň umožní aj lepšiu ochranu pred nepriaznivým počasím (ak padá dážď do prístreška, ak fúka silný vietor a pod.). Dĺžka prístreška má byť taká, aby tento pohodlne ukryl osobu pod ním ležiacu, a aby bolo ešte nejaké miesto na uloženie materiálu. Pre zlepšenie ochrany pred zlým počasím, ako aj z dôvodu lepšieho zateplenia prístreška je možné vybudovať stienky na koncoch prístreška (pri hlave a pri nohách ležiacej osoby).

    Ďalším vhodným prístreškom pre jednu ležiacu osobu je prístrešok, ktorý je stavaný na spôsob stanu (strecha prístreška je z oboch strán spustená na zem a iba v najvyššom bode je vyzdvihnutá tak, aby bol možný voľný pobyt osoby ležiacej pod ním). Aj tento typ prístreška sa buduje buď medzi dvomi kmeňmi stromov alebo pri jednom kmeni stromu (peň stromu, prírodný útvar – veľký kameň, bralo a pod.). Pri jeho výstavbe sa musí brať do úvahy to, že do tohto prístreška sa pôjde nie zo strany, ale z jeho konca. Z tohto dôvodu sa na konci prístreška, ktorý bude slúžiť na vsunutie sa pod neho, bude musieť nechať väčší priestor na pohyb osoby. Tento prístrešok musí byť taktiež dosť priestranný na to, aby v ňom bolo možné uložiť materiál.